“TUTTI  PRESIDENTI” MONOSPOLIS 2013-2014

NICOLA TURI